Prevádzkovateľ internetového portálu www.navidieku.sk je

NaVidieku.sk s.r.o.
Kadnárova 62
831 53 Bratislava
Slovensko

IČO: 47 700 203
DIČ: 2024060687
IČ DPH: SK2024060687

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, Vložka číslo: 97909/B zo dňa 12.3.2014

Definícia pojmov

Predávajúci:
NaVidieku.sk s. r. o.
Kadnárova 62
831 53 Bratislava
email: navidieku@navidieku.sk
telefón: +421 911 823 317
Slovensko (ďalej aj Sídlo)

IČO: 47 700 203
DIČ: 2024060687
IČ DPH: SK2024060687

Adresa prevádzky: Obchod Ateliér NaVidieku.sk, Cyprichova 6, 831 53 Bratislava (ďalej aj Prevádzka)

Zodpovedná osoba a kontakt:
Eva Kyselovičová – konateľ
tel.: + 421  911  823 317
mail: navidieku@navidieku.sk
telefónne číslo na prevádzku: +421 948 607 006

Kupujúci:
Osoba, ktorá nakupuje v elektronickom obchode na portáli www.navidieku.sk.

Hotový nábytok:
Hotový nábytok je už používaný nábytok (nie nový), ktorý bol opravený a dekorovaný Predávajúcim.

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme NaVidieku.sk s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie Kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy NaVidieku.sk s.r.o.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: navidieku@navidieku.sk alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho i Predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho). Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet maximálne do 10 (desiatich) pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť len pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo na sklade Dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Storno objednávky môžete vykonať e-mailom prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Objednávku, ktorá už bola expedovaná, nie je možné Stornovať.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

3.1) Doručenie tovaru (okrem Hotového nábytku)

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť si  osobne  po dohode. Osobný odber je vždy bez poplatku. Osobný odber je potrebné dohodnúť telefonicky vopred.

Doručenie Slovenskou poštou

Poštovné a balné pri platbe vopred na účet je účtované nasledovne:

malý balík do 500 gramov (posielaný ako listová zásielka) – 2,10 €

V prípade platby na dobierku sa cena navýši o 0,80 €. Doručenie Slovenskou poštou je možné len pre zásielky do 500 gramov.

Doručenie kuriérom Geis Parcel SK

Poštovné a balné pri platbe vopred na účet je účtované nasledovne:

balík do 5 kg – 4,40 €

balík od 5 kg do 10 kg – 4,70 €

balík od 10 kg do 20 kg – 5 €

balík od 20 kg do 30 kg – 5,90 €

balík od 30 kg do 50 kg – 6,80 €

V prípade platby na dobierku sa cena navýši o 1 €.

V prípade potreby doručenia balíka presahujúceho vyššie uvedenú hmotnosť (50 kg) bude cena doručenia tovaru dohodnutá individuálne a musí byť odsúhlasená zo strany Predávajúceho a Kupujúceho.

V prípade ak celková suma objednávky presiahne 100€, poštovné a balné nebude účtované (cena poštovného a balného je v tomto prípade 0 €). Táto zľava z poštovného a balného však môže byť v odôvodnených prípadoch zrušená zo strany Predávajúceho, pričom o tejto skutočnosti bude Kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu. Cena poštovného a balného bude v takomto prípade určená vzájomnou dohodou Kupujúceho a Predávajúceho.

Zľava z poštovného neplatí pre Hotový nábytok.

3.2) Doručenie Hotového nábytku

Cena a spôsob doručenia hotového nábytku je dohodnutá vždy pred samotmou expedíciou tovaru a musí byť potvrdená zo strany Kupujúceho a Predávajúceho. V prípade osobného odberu sa poštovné a balné neúčtuje (cena poštovného a balného je v tomto prípade 0€).

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri preberaní zásielky!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie Predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.

V prípade Hotového nábytku platí záručná doba stanovená zákonom. Kupujúci však musí prihliadať na prirodzené opotrebenie už pri predaji, pretože Hotový nábytok už bol používaný často aj niekoľko rokov. Predávajúci nemá presnú informáciu o dĺžke predchádzajúceho používania.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“),  má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Sídla. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar neposielajte späť na dobierku.
Zašlite nám tovar späť na adresu sídla spoločnosti alebo ho prineste na adresu našej prevádzky alebo odovzdajte  [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade Kupujúci kontaktuje Predávajúceho a vo formulári na odstúpenie od zmluvy uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí Predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže Predávajúci uplatniť na Kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy Kupujúci nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu Sídla zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky.

Stiahnite si formulár_na_odstúpenie_od_zmluvy

7) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

Platba vopred – pri výbere tejto možnosti obdržíte údaje potrebné k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

Dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

Osobný odber – za tovar zaplatíte pri osobnom odbere. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

8) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

9) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – Kadnárova 62, 831 53 Bratislava. Preprava je hradená stranou Predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS.

V prípade reklamácie vypíšte prosím tento formulár, ktorý prilože k reklamovanému tovaru.

Reklamačný formulár

10) Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi Predávajúcemu svoje priezvisko a meno, adresu trvalého bydliska vrátane poštového smerového čísla, číslo telefónu a e-mailovú adresu a dodaciu adresu vrátane poštového smerového čísla. V prípade, že ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, oznámi Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu a dodaciu adresu vrátane poštového smerového čísla.

Kupujúci týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov Predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním Predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne Kupujúcim Predávajúcemu doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho, a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou alebo správou elektronickej pošty na adresu navidieku@navidieku.sk.

Prevádzkovateľ internetových stránok (Predávajúci) http://www.navidieku.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim.

Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje Predávajúcemu právo poskytnúť jeho osobné údaje tretej strane výlučne za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, internetový prehliadač, spoločnosť spravujúca webhosting príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy. Spracovávané osobné údaje nebudú žiadnym spôsobom zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje zaslaním správy s novými/opravenými údajmi elektronickou poštou na adresu navidieku@navidieku.sk

11) Karta bezpečnostných údajov k výrobkom Chalk Paint

Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil s kartami bezpečnostných údajov k výrobkom Chakl Paint. Karty bezpečnostných údajov sú k nahliadnutiu na Prevádzke Predávajúceho a sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

Karty bezpečnostných údajov sú k nahliadnutiu na webovej stránke predávajúceho.

12) Organizovanie Workshopov (kurzov maľovania)

Predávajúci organizuje pre Kupujúcich kurzy maľovania – Workshopy. Registrácia na Workshop je možná na portáli www.navidieku.sk. Registrácia na Workshop je záväznou objednávkou služby. Platbu za Workshop môže Kupujúci vykonať vopred prevodom na účet alebo v hotovosti v deň konania workshopu. Ak si Kupujúci vyberie platbu vopred, je povinný úhradu vykonať najneskôr desať (10) dní pred konaním Workshopu. Výzvu na úhradu s uvedením sumy, variabilného symbolu a čísla účtu dostane Kupujúci v emaily potvrdzujúcom registráciu na Workshop. V prípade, že úhrada nebude pripísaná na účet Predávajúceho aspoň päť(5) dní pred plánovaným dátumom konania Workshopu, je Predávajúci oprávnený rezerváciu pre Kupujúceho zrušiť bez náhrady. Cena za Workshop je vždy uvedená pri popise Workshopu a je súčasťou objednávky.

Neúčasť na Workshope

V prípade, že sa Kupujúci nemôže na Workshop z vážnych dôvodov dostaviť, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho. V prípade, že sa Kupujúci Workshopu nezúčastní, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% z ceny Workshopu. V prípade platby vopred, bude tento storno poplatok stiahnutý z už vykonanej platby a zostatok prijatej platby bude vrátený na účet Kupujúceho, z ktorého túto úhradu vykonal.

Zrušenie Workshopu zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo Workshop zrušiť. V prípade zrušenia Workshopu budú prihlásení Kupujúci informovaní o zrušení emailom alebo SMS alebo telefonicky. Ak Kupujúci za Workshop, ktorý bol zrušený, zaplatil vopred, bude mu kúpna cena vrátená alebo bude vysporiadaná po vzájomnej dohode.

Zrušenie registrácie na Workshop zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Kupujúcemu registráciu na Workshop bez udania dôvodu o čom bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu za Workshop vopred, bude mu táto kúpna cena v plnej výške vrátená bezhotovostne na účet, z ktorého úhradu vykonal.

Pokyny k Workshopu

Poplatok za Workshop je za jednu dospelú osobu. Workshopy sú určené iba pre dospelých účastníkov. Prosíme Vás, aby ste so sebou nevodili deti, pretože ich prítomnosť ruší ostatných účastníkov Workshopu. V prípade, že sa na Workshop dostavíte s dieťatom, alebo s inou sprevádzajúcou osobou, Predávajúci si vyhradzuje právo takého účastníka z Workshopu vylúčiť bez náhrady.

Tím NaVidieku.sk s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 18.7.2014 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.